Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic

Interessant informe que desenvolupa una metodologia d’anàlisi que permet obtenir una diagnosi a nivell municipal de quin és el grau de vulnerabilitat i resiliència al canvi climàtic dels municipis de Catalunya.

L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, Horitzó 2013-2020 (ESCACC), elaborada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), estableix que és necessari desenvolupar mesures específiques per adaptar els municipis de Catalunya al canvi climàtic. Per a assolir-ho, és necessari incrementar el grau de coneixement actual referent a la vulnerabilitat municipal al canvi climàtic. Diversos municipis de Catalunya estan desenvolupant Plans Locals d’Adaptació al Canvi Climàtic, que permeten analitzar el grau de resiliència, determinar la vulnerabilitat i establir mesures concretes d’adaptació al canvi climàtic a nivell municipal. No obstant, aquests plans s’elaboren de forma puntual i a iniciativa pròpia dels municipis.

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Estudis_i_docs_adaptacio/Estudi_LaVola_adaptacio_municipis/Vulnerabilitat_canvi_climatic_municipis_Vdef_set.pdf

1 comentari

Muñoz Torrent, Xavier

Força interessant