Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic