Memòria d'activitats de la XODEL 2008-2015

Memòria d’activitats de la XODEL actualitzada al 2015. Activitats a destacar:

Dues reunions internes; taller amb l’Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE–CSIC) i visita guiada a l’Exposició dels 100 anys de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; nou sessions amb l’Idescat; impartició del curs a mida per a la XODEL: Especialització en eines d'infografia i visualització de la informació i participació en dos cursos de l’OTEDE: Fonts i mètodes d’anàlisi socioeconòmica del DEL i Estadística aplicada al desenvolupament econòmic. Anàlisi i representació de dades. Cinc grups de treball: Mesura de la dinàmica de les economies locals a través de l’anàlisi Shift-Share i Càlcul de la nova població activa local estimada i taxa d’atur (finalitzats), i Avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments públics, Mesura del benestar i Visualització de dades i infografies (en curs).

A més, s’ha dissenyat el nou mètode de càlcul de la població activa local registrada i la taxa d’atur registral, s’han explotat dades del SABI i s’ha publicat el vídeo resum, el d’entrevistes als ponents i el de les ponències de l’acte de celebració del 20è aniversari de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). 1994-2014: 20 anys d’observació socioeconòmica.

1
Etiquetes:
Memòria XODEL
1
Temes:
General