Projeccions de població municipals. 2021–2041 - Idescat

Les Projeccions de població municipals (base 2021) ofereixen dades anuals per a tots els municipis de Catalunya, desagregades per sexe i tres grans grups d’edat, per al període 2021-2041. Per als municipis de més de 2.000 habitants, s’ofereixen a més dades per sexe i edat quinquennal, i per als municipis de més de 50.000 habitants dades per sexe i edat any a any.

Les Projeccions de població municipals s’elaboren a partir del Padró d’habitants a 1 de gener del 2021, dels resultats comarcals ja publicats de les Projeccions de població de Catalunya per al període 2021-2041 i de l’evolució demogràfica dels municipis en el període 2016-2020.

Taules

Nota de premsa

1
Temes:
General